مدیران ارشد شرکت
ریاست هیات مدیره گروه

ریاست هیات مدیره گروه

آقای رضا ایمانی
مدیریت عامل شرکت آذین شیشه مقصود

مدیریت عامل شرکت آذین شیشه مقصود

آقای محمدرضا سویزی
مدیر مالی گروه

مدیر مالی گروه

آقای مهدی ایمانی
مدیر فن آوری اطلاعات گروه

مدیر فن آوری اطلاعات گروه

آقای محمدتقی ایمانی